Reiki Symbole  
 
 
Sho- Ku - Rei
Sei Heiki
Hon Sha Ze Sho Nen
 
Kraft-Symbol
Mental-Symbol
Kontakt-Symbol